MotoHero Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MOTOHERO.

Hieronder treft u aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MotoHero, gevestigd te Apeldoorn aan het adres Veldhuisstraat 44 en voorraadhoudende aan de Ugchelseweg 99a.

Wij verkopen schadevoertuigen en schade objecten in de breedste zin van het woord zoals, onder andere maar niet uitsluitend, auto’s, bedrijfsauto’s, vrachtauto’s, brommobielen, motoren, scooters, campers, caravans, aanhangwagens, opleggers, machines, tractoren, heftrucks, palletwagens, ladderliften, landbouwwerktuigen, graafmachines, verreikers en containerstapelaars.

Artikel 1 Definities/Afkortingen
1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Wij: MotoHero
1.3 Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met MotoHero.
1.4 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook communicatie per e-mail, fax en app/sms verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit en authenticiteit daarvan voldoende vaststaat.
1.5 Overeenkomst: de door MotoHero aan koper bevestigde koopovereenkomst of pro forma nota.
1.6 Prijs: de koopprijs vermeld bij de advertentie van het voertuig is in de basis de prijs excl. BTW.
1.7 Voertuig: het schadevoertuig of de schadevoertuigen.
1.8 EER: de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein.
1.9 Intracommunautaire levering (ICL-levering): export van een voertuig vanuit Nederland naar een ondernemer in een ander EU-land.
1.10 BTW: Belasting Toegevoegde Waarde.
1.11 VIES: Europees systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie.
1.12 KvK: Kamer van Koophandel.
1.13 BW: Burgerlijk Wetboek.
1.14 CMR: Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Bij verwijzing door de koper naar eigen algemene voorwaarden, gelden bij uitsluiting deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, wordt degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk debiteur te hebben verbonden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Met uitzondering van personenauto`s, campers, caravans, brommers en motoren zijn alle vermelde verkoopprijzen in de basis berekend exclusief BTW, al dan niet berekend via de BTW-margeregeling en exclusief aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Een koopprijs is pas bindend voor beide partijen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
3.3 De koopprijs is berekend voor levering af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
3.4 De kosten voor aflevering van het voertuig op locatie van de koper worden door ons apart vermeld op de pro forma nota.
3.5 Opgave van een prijs is in alle gevallen vrijblijvend en onder voorbehoud van kennelijke fouten of wijzigingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
4.1 Wij sturen de koper een pro forma nota waarin uitdrukkelijk staat vermeld waarop de overeenkomst betrekking heeft en tegen welke koopprijs.
4.2 De koper dient na ontvangst van de pro forma nota onmiddellijk een (aan)betaling te verrichten van minimaal 10%, met een minimum van € 250,-, van de overeengekomen koopprijs. Eerst na ontvangst van die (aan)betaling en bevestiging door ons komt de overeenkomst tot stand. Het voertuig wordt dan als verkocht gepubliceerd op al onze verkoopkanalen.
4.3 Zolang koper niet heeft voldaan aan het gestelde in
4.2 komt er geen overeenkomst tot stand en zijn wij gerechtigd het voertuig aan iemand anders te verkopen.
4.4 Indien koper een (aan)betaling heeft gedaan maar deze minder dan 10% bedraagt van de aangegeven koopprijs op de pro forma nota, komt er geen overeenkomst tot stand. De (aan)betaling wordt dan teruggestort aan koper.
4.5 Indien koper een (aan)betaling aan ons heeft gedaan zonder ons hiervan in kennis te hebben gesteld en zonder verdere communicatie over het doel van die (aan)betaling, kan koper hieraan geen rechten ontlenen en komt er geen overeenkomst tot stand. De (aan)betaling wordt dan teruggestort aan koper.
4.6 Binnen veertien (14) dagen nadat wij de (aan)betaling hebben ontvangen en wij de koper bevestigd hebben dat er sprake is van een overeenkomst, dient de volledige koopprijs inclusief eventuele overeengekomen borgstelling door ons te zijn ontvangen.
4.7 Indien na ontvangst van het juiste bedrag van de aanbetaling het volledige aankoopbedrag niet door ons binnen de gestelde termijn als bedoeld in artikel 4.6 is ontvangen, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt de koop schriftelijk door ons geannuleerd. De reeds gedane aanbetaling wordt in dat geval niet gerestitueerd.
4.8 Koper is aansprakelijk voor de juiste aanlevering van zijn bankgegevens. Indien door toedoen van koper een bedrag niet kan worden teruggestort komt dat geheel voor zijn rekening en risico. Alle eventuele daarmee gepaard gaande kosten komen eveneens geheel voor rekening van koper. Verkoper is gerechtigd eventuele gemaakte kosten te verrekenen met het terug te storten bedrag.
4.9 In het geval van een netto ICL-levering dient de koper een uittreksel van zijn bedrijf met vermelding van de tekeningsbevoegde, een VIES of BTW-identificatienummer alsmede een kopie van het paspoort van de tekeningsbevoegde van het bedrijf aan ons te overleggen. Voorts dient er een (aan)betaling van minimaal 10% van de koopprijs middels de bankrekening van het bedrijf van de koper te worden verricht. Wordt hieraan niet voldaan dan vindt er geen netto ICL-levering plaats.
4.10 Voor alle voertuigen die door koper buiten de EER worden geëxporteerd, hanteren wij een borg van minimaal 20% van de koopprijs, ter compensatie van de BTW op het voertuig. Zodra koper ons binnen zes maanden heeft geïnformeerd dat het voertuig correct is geëxporteerd buiten de EER alsmede afgemeld is met gebruik van de door ons verstrekte douanedocumenten, ontvangt de koper de borg retour.
4.11 Bij gebruik van andere douaneformulieren door koper dan verstrekt door ons als bedoeld in artikel 4.10, staat verkoper niet in voor de terugontvangst van de borg.

Artikel 5 Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling van de koopprijs vóór of tijdens aflevering van het gekochte.
5.2 De koopprijs kan eveneens worden voldaan per bankoverschrijving.
5.3 Bij aankoop op factuur dient de volledige betaling van de koopprijs binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door ons te zijn ontvangen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.1.
5.4 Aanbetalingen strekken eerst in mindering op de overeengekomen koopprijs nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en deze aan koper is bevestigd.
5.5 Indien binnen de gestelde termijn als bedoeld in artikel 5.3 geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldatum.
5.6 In geval van lid 5 van dit artikel hebben wij binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koopovereenkomst ontbonden.
5.7 Alle kosten voortvloeiende uit geschillen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 100,-.
5.8 De door koper te verrichten betaling van de koopprijs dient zonder aftrek, opschorting, verrekening, schuldvergelijking, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, te geschieden. De koper doet uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

Artikel 6 Levering
6.1 Levering geschiedt af fabriek op onze vestiging en eerst nadat de volledige koopprijs door ons is ontvangen.
6.2 Op de koper rust een afnameplicht, tenzij wij hierbij geen redelijk belang hebben.
6.3 Het voertuig zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt. De koper koopt het voertuig zoals gezien op de advertentie en/of op onze vestiging. Voor het volledig zijn van het voertuig, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren of de bruikbaarheid van het voertuig wordt niet ingestaan door ons. Koper kan zich in deze geen onwetendheid voorwenden.
6.4 Zodra de koper of de door hem gezonden transporteur/chauffeur de macht heeft over het voertuig komt het volledig voor zijn rekening en risico. Het voertuig hoeft dus niet eerst van ons terrein af te zijn voordat het risico overgaat op koper.
6.5 Indien de koper, nadat hij het voertuig in zijn macht heeft gekregen, handelingen verricht welke gelet op de schade aan het voertuig niet mogelijk blijken te zijn, kan dit nimmer aan ons worden tegengeworpen.
6.6 Indien het voertuig door ons moet worden afgeleverd gaat het risico op de koper over direct na het sluiten van de overeenkomst. Het transport door ons vindt dan ook geheel voor rekening en risico van de koper plaats. Koper dient het voertuig voor of bij tenaamstelling voor zijn eigen rekening te verzekeren. Levering geschiedt eerst pas na ontvangst van de gehele koopprijs inclusief bezorgkosten en na tenaamstelling of ontvangst van een vrijwaringsbewijs.
6.7 Wanneer koper het voertuig laat ophalen door een expediteur/chauffeur, dient deze een kopie van de opdracht of een volmacht aan ons te verstrekken met vermelding van een correct afleveradres van koper.

Artikel 7 Leveringstermijn
7.1 Binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de (aan)betaling dient koper het voertuig bij ons op te halen.
7.2 Indien de koper niet binnen veertien (14) dagen het voertuig afhaalt, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, tenzij wij schriftelijk de koper laten weten alsnog nakoming van de overeenkomst te verlangen. Een eventuele (aan)betaling wordt niet geretourneerd.
7.3 Indien de koper het voertuig niet binnen de termijn genoemd in artikel 7.1 afneemt, zal hem voorts voor voertuigen tot 3.500 KG € 25,- per kalenderdag en bij voertuigen van meer dan 3.500 KG € 50,- per kalenderdag aan stallingskosten in rekening worden gebracht. Het voertuig kan pas worden opgehaald als naast de volledige koopprijs ook de stallingskosten aan ons volledig zijn voldaan.
7.4 Levertijden van de voertuigdocumenten kunnen afwijkend zijn ten opzichte van de levering van het voertuig zelf. Er bestaat geen levertijd voor de levering van de voertuigdocumenten. Koper kan dan ook nimmer aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst op grond van de levertermijn van de voertuigdocumenten.
7.5 Indien de voertuigdocumenten niet direct bij levering worden overhandigd, worden deze te allen tijde aan koper geleverd via een door ons in te schakelen postdienst. Bij aflevering door de postdienst dient koper voor ontvangst van de voertuigdocumenten te tekenen. Zij worden afgeleverd aan het door koper opgegeven factuuradres, tenzij door koper bij de koop schriftelijk een ander adres wordt aangegeven. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het niet ontvangen van de voertuigdocumenten door koper.
7.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor diefstal of vermissing van de voertuigdocumenten nadat zij zijn afgegeven of verzonden aan de koper
7.7 Koper is zelf verantwoordelijk voor de import en/of registratie van het voertuig in het land van bestemming.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens ons uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijft het reeds geleverde voertuig eigendom van ons. 8.2 De koper is niet gerechtigd het geleverde voertuig -zolang deze niet betaald is- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen. 8.3 De koper draagt het risico voor het niet betaalde voertuig ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

Artikel 9 Tekortkomingen/klachten
9.1 Koper is zich bewust van de aankoop van een schadevoertuig en koopt deze met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3. Eventuele tekortkomingen aan het gekochte in verhouding tot de beschrijving van het verkochte op de advertentie, dienen vóór of tijdens de overdracht ter plaatse direct na ontdekking aan ons te worden gemeld. Afbeeldingen van het schadevoertuig evenals de volledige beschrijving op de verkoopkanalen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hier kan koper geen rechten aan ontlenen.
9.2 Indien het voertuig door ons wordt getransporteerd naar het door koper opgegeven afleveradres, dient de melding van een tekortkoming als bedoeld in artikel 9.1 zowel op de afleverbon/CMR vrachtbrief vermeld te staan alsmede direct na aflevering schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.
9.3 Koper dient ons in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming als bedoeld in artikel 9.1 te controleren en de mogelijke tekortkoming te herstellen. Het niet voldoen aan het in dit artikellid bepaalde leidt onmiddellijk tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
9.4 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 levert een tekortkoming in het geleverde voor de koper nimmer een grond tot ontbinding van de overeenkomst op.
9.5 Een beroep op een tekortkoming door koper geeft hem niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
9.6 Indien koper een klacht heeft over onze dienstverlening dan kan hij dat telefonisch of schriftelijk bij ons melden. De contactgegevens staan onderaan onze algemene voorwaarden vermeld.

Artikel 10 Kilometerstand
10.1 Koper kan ons nimmer aansprakelijk stellen als na verkoop blijkt dat de kilometerstand van het voertuig afwijkend of onlogisch is.
10.2 Onjuistheden in de kilometrage van het voertuig leidt nimmer tot korting op de overeengekomen koopprijs.
10.3 Ontbinding van de overeenkomst is in geen geval mogelijk op grond van een onjuiste kilometerstand van het voertuig.

Artikel 11 Garanties Koper koopt het voertuig zonder enige vorm van garantie en in de conditie zoals door hem gezien op de advertentie of ter plaatse op de vestiging. Als handelsbedrijf in schadevoertuigen en schade objecten kunnen wij normaal gebruik van het gekochte niet garanderen. Koper is bekend met het feit dat hij een schadevoertuig of schadeobject koopt en dat dat risico`s met zich brengt die voor zijn rekening komen. Dienaangaande kan koper geen aanspraak maken op garantie en/of coulance of een beroep doen op de non-conformiteit bepalingen als bedoeld in boek 7 BW.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van ons de koopprijs niet te boven gaat.
12.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van ons of andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
12.3 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt ons door koper alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

Artikel 13 Ontbinding
13.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt uitsluitend plaats door een schriftelijke verklaring van koper dan wel verkoper. De koper kan eerst pas een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richten na ons eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld om binnen een redelijke termijn alsnog onze verplichtingen deugdelijk na te komen.
13.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumenten kopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
13.3 Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat wij in verzuim zijn, hebben wij het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
13.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst kan koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties onverminderd het recht van ons om deze prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Indien wij geheel of gedeeltelijk tekort schieten in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan ons worden toegerekend indien ons de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van ons is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: -tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; -oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; -sabotage, boycot, staking of bezetting; -machineschade;-diefstal uit de magazijnen; -bedrijfsstoornissen; -maatregelen van de overheid; -slecht weer; -blikseminslag; -brand, -overstromingen, epidemieën.
14.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel zijn wij, voor zover de wet dit toelaat, niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kunnen wij naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten respectievelijk de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Op alle transacties is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
15.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4 Alle geschillen dienen in de Nederlandse taal geschreven te worden.
15.5 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij gevestigd zijn.
15.6 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

Contactgegevens MotoHero Veldhuisstraat 44, 7311 PH Apeldoorn. Telefoon +31 (0)55 5429191 E-mail info@motohero.nl KvK nummer: 68011830 BTW nummer: NL 001377706B35 Januari 2022 / Algemene Voorwaarden MotoHero Apeldoorn.